Ur Jubileumsboken

SLKV:S HISTORIA

Ett faktakåseri av Olle Ågren
SLKV-ordförande 2009-2012
Lottavän sedan 2003


En ”vänförening” till Sollentuna lottakår, öppen för både män och kvinnor, började diskuteras under år 2003. Huvudskälet till bildandet av denna vänförening var att man från kåren hade försökt motionera hela vägen upp till Riksstämman om att även män ska kunna bli medlemmar i Lottorna. Motionen till Riksstämman ”försvann emellertid på vägen”! Man gav då mer eller mindre upp att via motionsvägen få med män i lottorna och beslöt istället att tillskapa en lokal vänförening.

Efter vissa förberedande diskussioner i lottastyrelsen hölls den 13 april 2003 ett första möte på Försvarsgården med ett antal intresserade kvinnor och män i avsikt att få tillstånd en interimsstyrelse till en blivande vänförening, som redan då fått namnet ”Sollentuna lottakårs vänner, SLKV”. Närvarande vid detta möte var: Eva Holmquist, ordförande, Ingrid George, sekreterare, Madeleine Hult, Birgitta Johansson, Olle Khan och Olof Ågren. Mål, syfte och arena för SLKV diskuterades flitigt. Målen blev: att män ska kunna bli ”lottor”, att kvinnor ska kunna stötta kåren med lokalt medlemskap (stödjande medlemmar) samt att organisationer och företag ska kunna stötta kåren med att betala högre avgift för medlemskap (ej gåva). Syftet med SLKV skulle vara att komplettera kårens nuvarande medlemsgrupper (1:a kårs- och 2:a kårsmedlemmar) med ännu en grupp i avsikt att ta tillvara all kompetens, såväl kvinnors som mäns. Arenan för SLKV-medlemmar skulle vara att efter bästa förmåga samverka med och stötta lottakåren i Sollentuna vid olika kåraktiviteter.

Övriga frågor som diskuterades var stadgeförslag, årsmöte samtidigt med lottakåren, egen ekonomi, eget register, eget postgiro, årsavgift, vad får man som medlem samt verksamheten framöver.

En interimsstyrelse valdes:
ordförande: Eva Holmquist
vice ordförande: Olof Ågren
sekreterare: Ingrid George
informationsansvarig: Birgitta Johansson och
kampanjansvarig: Olle Khan.

Efter ytterligare några möten med interimsstyrelsen var det den 18 september 2003 klart för ett första konstituerande årsmöte med den nya föreningen Sollentuna Lottakårs Vänner, SLKV.

En styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter, revisor och revisorsersättare (lika med lottakårens) och en valberedning (lika med lottakårens) valdes enhälligt av de närvarande. Medlemsavgiften för ”icke-lottor” för år 2003 bestämdes till 25 kronor per år. Ett stadgeförslag, framtaget av vice ordf, godkändes och antogs som SLKV:s gällande stadgar tillsvidare.

Vid ett påföljande konstituerande möte fick SLKV:s första styrelse följande utseende:
Ordförande: Eva Holmquist,
Vice ordförande: Olof Ågren,
Sekreterare: Ingrid George,
Kampanjansvarig: Olle Khan och
övrig ledamot: Birgitta Johansson.
Som kassör till SLKV valdes lottakårens kassörer.

SLKV hade under perioden 2003-2008 inte någon egen ekonomi eller egen verksamhet och heller inga egna styrelsemöten. SLKV har i stället följt och deltagit i kårens verksamhet på olika sätt.

Kårens styrelse har under samma tid haft en kontaktperson i SLKV, Muschi Lundberg, som stått för kontakterna med SLKV och frågor om SLKV:s verksamhet, bland annat som arrangör av kåraftnar.

Vid 2004 års kårstämma beslutades att medlemsavgiften till SLKV skulle vara densamma som för andrakårsmedlemskap, för att täcka kostnaderna för utskick med mera. Medlemsavgiften har administrerats av kårens kassörer och medlemslistan av kårens registeransvariga.

När rikslottachefen Anette Rihagens besökte kåren i maj 2010 diskuterades bland annat mäns närvaro och deltagande i lottornas föreningsverksamhet. Numera finns det ju faktiskt t ex kvinnor som brandmän och soldater och män som sjuksköterskor och barn­morskor. Även idéen om stödjande medlemmar i landets lottakårer verkade inte vara helt främmande för rikslottachefen vid detta tillfälle.

SLKV har hållit tre mer formella årsmöten efter 2008, nämligen år 2009, 2010 och 2011.
Vid årsmötet den 12 mars 2009 valdes Olof Ågren till ny ordförande efter Eva Holmquist, som varit ordförande sedan 2003.
Vid det senaste årsmötet den 24 mars 2011 omvaldes Olof Ågren för andra gången till ordförande.

Till övriga ledamöter omvaldes Ingrid George, Christoffer Jonsson, Muschi Lundberg och Jan Herremo. Revisorer blev Björn Bergkvist med Madeleine Hult som ersättare. Kassör är Muschi Lundberg, tillika kårens kontaktperson till SLKV. Valberedningen är densamma som Sollentuna lottakårs.

Medlemsavgiften för SLKV för 2012 hade antagits av kårstämman 2011 och är 150 kronor.

Föreningen SLKV hade den 31 december 2011 22 stycken medlemmar, varav 17 män. Antalet medlemmar har sakta ökat sedan starten 2003, och är nu konstant över 20 stycken.

För sin årliga medlemsavgift får SLKV-medlemmen kårens tidning ”I Sikte” fyra gånger per år och han/hon är alltid välkommen till kårens olika evenemang som kåraftnar, studiebesök, resor, julmarknad, loppisar och så vidare. En del SLKV-medlemmar är enbart stödjande medan andra tar aktiv del i olika lottakårsaktiviteter, allt enligt tanken att efter bästa förmåga stötta lottakåren i Sollentuna.