Terrorism

Stockholms länsförbund för krishantering arrangerade ännu en informations- och diskussionskväll i serien om grov organiserad brottslighet, den 4 februari, denna gång under temat terrorism.

Susanne Wikström från Säkerhetspolisen visade hur terrorismen har förändrats över tid sedan 1968. I Sverige idag handlar det ofta om individer med ringa brottslighet bakom sig, inte narkotika men pengar är viktigt. Att skapa sig en position inom sitt nätverk ofta knutet till Al Qaida kan vara en viktig faktor. Någon är bra på att få tag på pass, någon att skaffa pengar osv. Säkerhetspolisen studerar detta på individnivå och gör nätverksanalyser. Terrorismen är numera oftast utan tydlig politisk agenda men med vilja att påverka politiska beslut. De som för politiska eller andra syften är beredda att utöva våld som metod analyseras.

Hotbilden mot svenska intressen i Sverige i dag är låg. Susanne Wikström är chef för kontraterrorismenheten, där de studerar och analyserar omvärldsfaktorer och utlösande faktorer. Sveriges deltagande i internationellt samarbete mot terrorism och deltagande i internationella insatser kan dock under ogynnsamma omständigheter snabbt leda till att förändra hotbilden. Säkerhetspolisen gör hotbedömning och ser på förändringar på kort och lång sikt. De analyserar avsikt, förmåga och hot i förhållande till sannolikhet, risk, konsekvenser och sårbarhet. Tex kan resande till och från konfliktområden i världen föra med sig en förmåga hem till Sverige som kan vara förödande. De olika formerna av hot indelas i attentatshot, hot om angrepp, verksamhetshot som syftar till att stödja terrorism, konkreta hot, uttalade hot, eventuella attentatsplaner samt potentiella hot om förhållanden och faktorer som kan påverka aktörers avsikt att agera.

Säkerhetspolisen har spanare ute på fältet men arbetar också mycket vid datorer. De har dialog med personer i de aktuella miljöerna och frågar om de vill ha kontakt. Numera råder stor öppenhet i förhållande till tidigare, men slutenhet vid behov finns naturligtvis med i bilden.

Det var intressant att få en inblick i hur säkerhetspolisen arbetar och vad terrorhot kan innebära.

Ewa