Sollentuna Hemvärn gick i graven den 31/12 2009!

Sollentuna Hemvärn föddes som Sollentuna-Eds hemvärnsområde den 1 juni 1940 och skulle med andra ord kunnat fira 70-årsjubileum i juni i år liksom Hemvärnet i Sverige gör under hela 2010. Så blir dock inte fallet eftersom Sollentuna Hemvärnskompani upphörde vid årsskiftet 2009/2010 för att ingå som en del av 13.Insatskompaniet i Hemvärnsbataljon Attundaland (13.insatskompani inom LGAG). Bildandet av ett insatskompani i Attundalandsbataljonen är en förberedelse för intagande av den nya organisationen för hemvärnet från 2012 i de Nationella skyddsstyrkorna, där varje hemvärnsbataljon ska bestå av minst två insatskompanier och ett hemvärnskompani.


I 13.Insatskompaniet återfinns Sollentuna hemvärnskompani på vissa befattningar i Kompaniledningen, med en insatspluton (f d 1.pluton) samt med viss personal i Stab&trosstroppen. Insatskompaniet består i övrigt av ytterligare två insatsplutoner, f d insatsplutonerna Nord och Arlanda. Insatskompaniet är underställt bataljonschefen och har som högsta instans chefen Livgardet i Kungsängen.
Hemvärnspersonal i det ”gamla ” Sollentuna hemvärnskompani, som inte väljer att ingå i den nya organisationen, kan antingen avrusta och lämna hemvärnet för gott eller kvarstå som ”vanlig hvsoldat” med ett s k ”4-dagars avtal”, men kommer då omplaceras till ett annat kompani i bataljon Attundaland.
13.Insatskompaniet är emellertid långt ifrån fulltaligt när det gäller bemanningen av samtliga befattningar.
Sålunda söker man just nu via sin hemsida (hemvarnet.se/attundaland/13insatskomp_lgag/) exempelvis kompanikvartermästare, soldater med förarbevis terrängbil o/e bandvagn (genomförd värnplikt eller avtal via Bilkåren), skyttesoldater och sjukvårdare (genomförd värnplikt eller avtal via Röda Korset). Det kan f ö noteras att det borde finnas ett behov av fler stabslottor till stab/trosstroppen, bl a för att två av våra Sollentunalottor har valt att inte ingå i insatskompaniet.
Var det nyuppsatta insatskompaniet ska ha sin slutliga bas eller utgångsgruppering är fortfarande under utredning av Livgardesgruppen i Stockholm. Eftersom ett 20-tal fordon och en större mängd materiel på sikt skall tillföras insatskompaniet kan man i fortsättningen inte husera på Försvarsgården i Sollentuna. Detta berör ju i allra högsta grad oss i Stiftelsen Sollentuna Försvarsgård, som äger och driver gården på mark upplåten av kommunen. Förutom kommunens bidrag och intäkter från hyresgäster till stiftelsen, vilka har använts för drift och underhåll av gården, har Försvarsmakten i många år bidragit med en större summa pengar i hyra till stiftelsen för förvaringen av försvarsmaktens materiel på gården.
När hemvärnet nu försvinner från gården försvinner givetvis dessa pengar. Å andra sidan kan stiftelsen då istället låna/hyra ut gården till dem man vill utan att behöva ta hänsyn till de s k säkerhetsrisker och -bestämmelser, som hemvärnet de senaste åren anfört som motiv för begränsningar av utlåning/uthyrning av gården. Detta har i sin tur medfört en drastisk minskning av utlåningen med en betydande inkomstförlust för stiftelsen och därmed inställda eller uppskjutna nödvändiga underhållsarbeten. Så med lite tur kan lottor och FRO:are m fl fortsätta att bo kvar på Försvarsgården även i framtiden, när hemvärnet väl har försvunnit Låt oss verkligen hoppas detta!
Vad säger man då avslutningsvis om det ”i graven gångna” nästan 70-åriga Sollentuna Hemvärnskompani?
Någon officiell begravnings- eller avtackningsceremoni för hemvärnsmän som lämnat Sollentuna Hemvärn har mig veterligen inte ägt rum och lär väl aldrig komma till stånd.
Jag vill passa på att säga ett stort och varmt tack till alla gångna tiders hemvärnschefer och soldater, som under åren har lett och tjänstgjort i Sollentuna hemvärn. Dessa personer har genom rekryteringsaktiviter på Edsbacka marknad och andra platser och genom övningar och uppvisande av förbandet i kommunen gjort Sollentuna Hemvärn till ett välkänt begrepp för Sollentunas innevånare.
RIP (Rest In Peace) Sollentuna Hemvärn!

Olof Ågren, hemvärnsveteran i
f d Sollentuna hemvärnskompani