SLKV förnyar sig – och lever vidare!

Sollentuna Lottakårs Vänner (SLKV) höll liksom tidigare år sitt årsmöte i direkt anslutning till lottornas kårstämma den 29 mars 2012. Två viktiga punkter beslutades, omarbetade stadgar samt nyval av ordförande.
SLKV:s stadgar var från 2003 och vid årsmötet 2011 beslöts att det var dags för en revision. De två viktiga punkterna i det omarbetade förslaget var: ekonomiska frågor samt antal ledamöter i styrelsen.

Eftersom SLKV inte har någon ekonomisk verksamhet förenklades föreningens stadgar så att några ekonomiska frågor inte längre behöver tas upp på årsmötena. Antalet styrelseledamöter minskades till lägst två i stället för lägst fyra ledamöter.

Vid ett extra föreningsmöte den 22 mars antogs i en första läsning styrelsens förslag till reviderade stadgar och detta reviderade förslag antogs sedan slutligt vid årsmötet 2012.

Till ny ordförande valdes Eva Holmquist enhälligt. Till styrelseledamöter omvaldes Christoffer Jonsson och Ingrid George. SLKV:s styrelse består nu alltså av tre funktionärer: ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Vidare fastställde årsmötet att SLKV:s medlemsavgift för 2013 skulle vara detsamma som för lottakårens andrakårsmedlemmar, dvs 200 kronor.

Avslutningsvis tackade Olof Ågren för sina tre år som ordförande och han avtackades i sin tur av lottakåren.

Olof Ågren, avgående SLKV-ordförande