Samboregler

Skillnaden mellan att vara gift och att vara sambo är i vissa fall stor. Men även om man inte är gifta, men är ihop, bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll, har man vissa rättigheter och skyldigheter mot varandra. Det kallas för att vara sambo och vad som gäller för det står i sambolagen.
Skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift är bland annat att sambor inte ärver varandra (om man inte har skrivit ett testamente) och att man inte delar på allt om man flyttar isär utan bara på bostaden och sådant som tillhör den ena parten som till exempel möbler.

Föräldraskap
Samboende partner som skaffar barn ihop måste för att barnets far skall räknas som vårdnadshavare i juridisk mening skriftligt bekräfta faderskapet hos socialnämnden och samtidigt be att få gemensam vårdnad. Det följer av att endast barn födda av gifta kvinnor med automatik anses ha kvinnans partner som biologisk far, så kallad faderskaps­presumtion. Om faderskapet bekräftas gäller sedan samma regler som vid äktenskap i förhållande till barnet. Barnets arvsrätt påverkas dock inte av om faderskapet är bekräftat, dock kan det föreligga bevissvårigheter om bekräftelse inte skett.

Sambo är vanligt
I lagens mening är sambo en form av samlevnad där ett ogift par ”stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. Samboförhållanden är mycket vanliga i Sverige och i viss mån i andra nordiska länder men relativt ovanliga i andra delar av Europa och världen. I Sverige har omkring hälften av alla nyfödda barn föräldrar som inte är gifta. I många andra västeuropeiska länder är motsvarande andel tio procent.

Att vara sambo är i Sverige inget civilstånd i juridisk mening. Enligt sambolagen, som instiftades 1987, är efterlevande sambo dödsbodelägare, men saknar arvsrätt.
Både samkönade sambor och olikkönade sambor omfattas av sambolagen.

Slut på sambo
När ett samboförhållande upphör ska viss egendom, så kallad samboegendom, delas mellan samborna. Förenklat så ska samboegendomen delas lika sedan skulder räknats av. Ett samboförhållande upphör när någon av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Ett samboförhållande ska också anses upphöra om en sambo ansöker om bodelning eller om rätt att få bo kvar eller väcker talan om övertagande av bostad.

Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Undantag görs för det ena sambon fått i gåva, arv eller erhållit genom testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Bil eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål är dock inte samboegendom.
Genom ett så kallat samboavtal kan samborna avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelningen eller till och med att bodelning inte ska ske. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna.

Övertagande av bostad
Vid bodelning av samboegendom är regelverket så att man eftersträvar att den sambo som bäst behöver bostaden får behålla denna.

Även i fall där den gemensamma bostaden inte är samboegendom så finns motsvarande trygghetsregel. En sambo kan således vid behov ha rätt att överta den gemensamma bostaden (hyresrätt eller bostadsrätt) från den andra sambon. Om samborna inte har barn tillsammans gäller dock detta endast om synnerliga skäl föreligger.

Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde. Till skillnad från vid bodelning av samboegendom så handlar det alltså enligt reglerna för övertagande av bostad inte om någon förmögenhetsöverföring mellan samborna. Hyresrätter antas här sakna värde och någon ersättning för att den andra sambon övertar en hyresrätt utgår inte.

Källor: Wikipedia, Socialstyrelsen, UMO.se, skatteverket.se, www.melin-fagerberg.com