Moder

Moder, eller mor eller mamma är den kvinnliga föräldern till ett barn. Fader är den manliga motsvarigheten.

Modersbegreppet används även ofta bildligt om något som är upphov till något annat, exempelvis ett moderbolag. Modersbegreppet används även för att personifiera geografiska områden, exempelvis Moder jord och Moder Svea.
Moder är också titeln för en abbedissa. Även andra kvinnliga religiösa ledare kan tituleras moder.

Moder Jord
De tidiga kulturerna dyrkade jorden som den närande och livsgivande modersgudinnan. Enligt många skapelseberättelser gjordes de första människorna av lera, och könsumgänge i plogfåror ingick i en del lantliga vår- och fruktbarhetsfester. Elementet jord representerar det feminina och passiva. Det motsvarar yin inom kinesisk symbolik och avbildas traditionellt som en cirkel.

Moder Jord är ett tema som förekommer i många olika mytologier. Moder Jord är en bördig gudinna som förkroppsligar den bördiga jorden och är vanligtvis moder av andra gudar. Detta kommer i allmänhet  av att jorden ansågs vara modern från vilken allt liv kommer.

Gaia
Gaia, som betyder jord är universums moder i den grekiska mytologin. Jorden kan även representeras av gudinnorna Persefone, Demeter eller Hekate.

Venus från Laussel
Den 21.000 år gamla stenristningen från Dordogne i Frankrike visar Moder jord som håller ett bisonhorn, som kan symbolisera den tilltagande månen och universums vulva eller livets källa.

Demeter
Den grekiska jordgudinnan representerar skörden och säden. Hon lärde människorma hur man sådde och plogade. Som fruktbarhetsgudinna identifieras Demeter ibland med Gaia. Romerska motvarigheten är Tellus Mater eller Terra Mater

Moder Natur
Moder Natur är en variant av Moder Jord och är en vanlig personifiering av naturen som fokuserar på den livgivande och vårdande delen genom att förkroppsliga den i form av Modern. Bilder av kvinnor som representerar moder jord, och moder natur, är tidlösa. I förhistorisk tid var gudinnor dyrkade för sin koppling till fertilitet, fruktsamhet och jordbrukets frikostighet. Prästinnor hade herravälde över delar av Inka, Algonquian, assyriska, babyloniska, slaviska, germanska, romersk, grekiska, indiska och Iroquoian religioner i årtusenden före starten av patriarkala religioner.

Modergudinna
Modergudinna är en uttryck som används för att hänvisa till en gudinna som representerar moderskap, fertilitet, skapande eller förkroppsligar belöning av jorden. I de fall man menar jorden eller naturen kallas dessa modergudinnor för Moder Jord.

Gudinna
En gudinna är en kvinnlig gudom. I vissa kulturer är gudinnor förknippade med jorden, moderskap, kärlek och hushållet. I andra kulturer kan gudinnor även råda över krig, död och förstörelse samt helande. De kan vara galjonsfigurer av religioner och kan nås i modern tid av religiösa statyer.

I vissa religioner kan en helig kvinnlig före­bild inta en mycket central plats i bön och tillbedjan.

Det finns en mängd olika gudinnor mest kända är nog ändå jord-, moders- och kärleksgudinnor. I den västerlänska världen är de romerska och grekiska gudinnorna de vanligaste.

Moder Svea
Moder Svea är en kvinnlig nationalpersonifiering för Sverige. Svea brukar framställas som en kraftig sköldmö, oftast med ett eller två lejon. Symbolen är vanligt förekommande, den finns till exempel som staty på riksdagshuset.

Moder Svea anses ha skapats 1672 av Anders Leijonstedt i dikten ”Svea Lycksalighetens Triumph”, men fick inte mer utbredd popularitet förrän 1698 genom Gunno Dahlstiernas ”Kunga-Skald”. Historiskt har symbolen använts flitigt i nationalistisk propaganda, och i modernare tid även i politiska satirteckningar. Moder Svea förekom även på svenska sedlar av olika valörer under åren 1890-1963. Dessa ”Sittande Svea”-sedlar togs ur cirkulation 31 december 1987.

Källor: Tecken & symboler och Wikipedia

Grekisk-romerska gudinnor:
Aphrodite: kärlek, lust och skönhet.
Artemis: månen, fertilitet, förlossning och jakten. Hon är beskyddare av barn och jungfrur.
Athena: hantverk, strategi, visdom och krig..
Eris: oenighet (kaos).
Hera: familj och äktenskap. Hon är hustru till Zeus och moder till Ares.
Hekate: trolldom, vägskäl och magi.
Iris: gudarnas budbärare.
Nike: seger.
Selene: den ursprungliga mångudinnan men gav senare bort sina krafter till Artemis. Hennes tvillingbror Helios är solguden.