Livsmedelsverket

har som vision ”Alla känner matglädje och mår bra av maten.”

Livsmedelsverket är en statlig myndighet under Landsbygsdsdepartementet och arbetar för att säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Deras verktyg är regler, kontroll, råd och information.
Myndigheten leds av en generaldirektör som är utsedd av regeringen och under denna finns ett antal olika staber som avdelningen för verksamhetsstöd, kommunikationsavdelningen, kontrollavdelningen, regelutvecklingsavdelningen, risk- och nyttovärderingsavdelningen, rådgivningsavdelningen och undersökningsavdelningen.

Här beskriver vi lite mer några av dessa specialavdelningar och deras uppgifter:
Kontrollavdelningen bedriver offentlig kontroll på livsmedelsanläggningar och vid gränskontrollstationer. I begreppet kontroll ingår moment som revision, inspektion, provtagning och åtgärder vid konstaterade avvikelser.

Kontroll vid slakt, så kallad köttbesiktning och av musselvatten ingår också.
Regelutvecklingsavdelningen är en av Livsmedels­verkets tre riskhanterande avdelningar som ansvarar för hantering av alla typer av risker (mikrobiologiska, kemiska och nutritionella) samt oredlighet.

Den övergripande uppgiften är riskhantering genom att samordna myndighetens regelutvecklingsarbete i EU, i andra internationella forum samt nationellt.
Risk- och nyttovärderingsavdelningens huvudsakliga uppgift är att ta fram risk- och nyttovärderingar och andra likartade kunskapsunderlag inom områdena mikrobiologi, nutrition, toxikologi och allergier.

Det ingår också som uppgift att utveckla metoder för dessa risk- och nyttovärderingar.

Rådgivningsavdelningen ansvarar för hantering av alla typer av risker (mikrobiologiska, kemiska och nutritionella) samt oredlighet. Den arbetar med konsumenter, kontrollmyndigheter, kostarbetare och företag.

Avdelningen består av fyra enheter – två enheter med kontrollmyndigheter respektive kontrollpersonal som främsta målgrupp och en med konsumenter, kostarbetare, företag och branschorganisationer som främsta målgrupp.

Den fjärde enheten har till uppgift att utvärdera kontrollresultat, vägledningar, råd och andra riskhanteringsåtgärder som underlag för de tre förstnämnda enheterna och övriga avdelningar.

Undersökningsavdelningens övergripande uppgift är att ansvara för metodutveckling, analyser och kvalitetssäkrade underlag om kemiska ämnen, mikroorganismer och redlighet.

KÄLLA: www.slv.se (livsmedelsverkets hemsida)