Kårstämmans beslut

En torsdag i slutet av mars samlades knappt trettio lottor och lottavänner för kårens viktigaste möte – Kårstämman. Jag blev utsedd att vara stämmans sekreterare och tänkte här sammanfatta vad stämman beslutade. Protokollet och alla bilagor finns på inloggningsdelen på vår hemsida. Har du inte loginuppgifter – kontakta webmaster.
Första punkten efter formalia var förra årets verksamhet, berättelsen om 20 sidor och årsredovisningen om sex sidor fastställdes. Vad vi gjort hittar du en sammanfattning av i förra tidningen. Revisorn Christer Rydén föredrog revisorernas berättelse och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Budget för innevarande år och en preliminär budget för nästa år fastställdes. Årets resultat planeras att bli minus främst beroende på trycket av jubileumsboken och MOD-helgen i höst. Nästa år är planerna att gå plus igen.

Då riksstämman beslutat höja avgifterna för kårernas medlemmar beslutade stämman att höja medlemsavgifterna för förstakårsmedlemmar i etapper, 50 kronor i taget. Avgiften för 2013 blir 350 kronor och för 2014 400 kronor. För andrakårsmedlemmar och SLKVs medlemmar höjdes avgiften med 50 kronor. Den nya avgiften för 2013 respektive 2014 är 200 kronor.

Martina och Anna omvaldes som kårchef och vice kårchef. Till styrelsen omvaldes Gunilla Beijer, Monika Hallstensson och Ingrid Ågren och nyvaldes Brita Augustinson, Sonja Johnsen och Monica Willms som ledamöter. Till ersättare i kårstyrelsen omvaldes Ulrika Hjelmsell, Eva Silfverhammar, Anna Stenborg, Kerstin Tallinger Bergsten och Lotta Wallgren och nyvaldes Christina Axmark och Birgitta Westman.

Vi valde revisorer och revisorsersättare, ombud och ersättare till Sensus studieförbundsstämma och omvalde valkommittén. Vi fick även information om valberedningens förslag till alla funktionärer som utsågs på det konstituerande mötet direkt efter stämman. Vilka det blev hittar ni på sista uppslaget i tidningen.

Sedan blev det dags för högtidligheter. Vi hade inga medaljer att dela ut då det var massutdelning på jubileumsfesten. Däremot satsades det hårt på årsnålar. Hela tolv nålar delades ut.

5 år: Gunilla Beijer, Anna Stenborg och Ingrid Ågren

10 år: Catrine Drugge, Martina Lindgren, Muschi Lundberg och Cecilia Agri

20 år: Christina Axmark och Maria Örström

30 år: Helena Edin, Carina Olsson och Ann Vinberg

Därefter ”överraskades” Ingrid George som fått stipendium ur Maria Brücks fond med ett diplom, mer om detta på annan plats.

Stämman avslutades med avtackningar av avgående ledamöter och att alla sjöng Lottornas sång.

Monika H