Instruktörer lär sig mer

Instruktörer från flertalet frivilliga försvarsorganisationer deltog i en konferens i Uppsala den 25-26 september 2010 och där fick de bl a under konferensens gång presentera sina egna organisationer.
Här fanns instruktörer från Svenska Lottakåren (SLK), Personaltjänstförbundet, Frivilliga Radioorganisationen (FRO), Sjövärnskåren, Svenska Röda Korset SRK), Frivilliga Flygkåren (FFK), Försvarsutbildarna och Flygvapenföreningarnas Riksförbund (FVRF).

Chefen för utbildningsstödsenheten (C UTBSTÖD) på Luftstridsskolan (LSS) inledde med att bland annat tala om att man vill få in frivilligorganisationerna tidigare nu när alla skall bli kontraktsanställda i Försvarsmakten. Vidare talade han om flygvapnets nya organisation samt att LSS kommer att heta Luftstridscenter (LSC).

Därefter fick vi en dragning i hur den nya personalförsörjningen i försvaret är tänkt. I fortsättningen kommer det att vara helt frivilligt att göra militärtjänsten. Alla som skall in måste rekryteras. Lagstiftningsmässigt finns den gamla lagen kvar men den kommer inte att tillämpas. Efter att de blivande soldaterna är rekryterade kommer de att påbörja sin utbildning. De första 90 dagarna kommer alla att gå tillsammans oberoende av vilken tjänst man skall ha sedan. Det betyder att blivande piloter, matroser och hemvärnssoldater kommer att göra sin gröntjänst tillsammans. Efter de 90 dagarna kommer de som skall fortsätta att bli anställda och här kan man byta inriktning om man vill. Att de blir anställda i förvaret betyder att de inte får en massa gratis såsom mat men också att de får reglerade arbetstider mm. Hur allt detta kommer att fungera är rätt otydligt men förhoppningsvis ska det funka. Här presenterades också den realistiska synen om att frivilligorganisationerna skall vara med och utbilda, rekrytera och ärva stora delar av dessa soldater. Vidare erbjöds vi frivilligorganisationer ett antal högvakter varje år, typ 50 dygn, både i veckolånga pass och i lite kortare form, såsom fredag till söndag (nej, jag luras inte!).
Försvarshögskolan (FHS) hade lite genomgångar, bland annat om en studie av ett Mek komp. FHS har en massa intressanta utbildningar och det är bra att få in lite mer vetenskapliga tankesätt.

Efter detta var det dags för Produktionsenheten för frivilliga (Prod Friv). Deras nye advokat kom och vi fick ställa en massa frågor under en mycket intressant frågestund. Dock sa han att allt han förklarade för oss skulle han inte stå för på måndagen, så det lär definitivt inte gälla nu. Men det som helt klart går att säga är att man håller på att kolla upp hur det skall bli med ersättningar. Detta eftersom de stått still länge samt att vissa tolkningar av texterna inte stämmer med avsikterna. Tanken är att det skall komma nya föreskrifter under 2011.

FVRF talade om huvudmannaskapet. Huvudmannaskapet är det särskilda sakområde som tilldelats en frivilligorganisation. För att det hela skall kunna fungera krävs det att alla frivilligorganisationer samarbetar samt att flera av sakområderna överlappar varandra.

Avslutningsvis följde separata samlingar för flera av de närvarande frivilligorganisationerna.

Cecilia Agri
Frivilliginstruktör Åre