Hälsoskydd

Kommunen är tillsynsmyndighet för alla frågor rörande hälsoskydd. Varje kommun har avdelning/nämnd som ansvarar för detta, den kan heta lite olika men ofta ingår orden miljö och eller hälsoskydd. Det är dit man som privatperson eller konsument ska vända sig om man undrar något eller har oturen att drabbas.

Som konsument har du rätt till livsmedel av god kvalité. Du ska till exempel inte behöva köpa mat med utgånget datum på en livsmedelsaffär eller riskera att bli matförgiftad när du går på restaurang.

Därför har kommunens hälsoskyddsavdelning bland annat som sin uppgift att registrera och sedan regelbundet kontrollera de företag som handskas med livsmedel, till exempel restauranger, butiker och livsmedelstillverkare. De kontrollerar att företagen följer gällande livsmedelslagstiftning, både i fråga om hygien och lokaler.

Det är livsmedelsföretaget, det vill säga restaurangen, caféet, butiken, gatuköket, som ansvarar för att det du äter och dricker är säkert och håller den kvalitet som utlovas. Även köken i förskolan, skolan och äldreboenden kontrolleras. Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir vilseledda och att informationen om livsmedel är tillräcklig och enkel att förstå.

Kontrollen ska vara effektiv, ändamålsenlig och likvärdig för olika företag och intressenter. Ansvaret för livsmedelskontrollen i landet delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Matförgiftning?
Vad ska du göra om du misstänker att du blivit matförgiftad? Om du blivit mycket sjuk bör du kontakta sjukvården och sedan kommunen. Vanliga symptom på matförgiftning är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.
När klagomålet kommit in så gör livsmedelsinspektören en oanmäld kontroll hos den verksamhet som du tror är orsaken till den misstänkta matförgiftningen. Vid kontrollen görs en helhetsbedömning av verksamheten. Eventuellt tar inspektören också prover för analys.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens arbete med hälsoskydd innebär att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön, både utom- och inomhus, för att förhindra att människor blir sjuka. I länsstyrelsens uppdrag ingår att samordna, följa upp och utvärdera kommunernas tillsynsverksamhet inom hälsoskyddsområdet samt att ge kommunerna råd kring dessa verksamheter. Arbetet innebär även att samverka med kommunerna och andra organ eller myndigheter när det gäller olika projekt och utbildningar samt även bland annat övervakning och mätning av tillståndet i luften, vattnet och marken. Kommunala hälsoskyddsbeslut kan överklagas till länsstyrelsen.

KÄLLOR : Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Järfälla kommun, Sollentuna kommun, länsstyrelsen i stockholm