Attunda

Vi hör namnet Attunda lite då och då på gården. Våra grannar brandstationen ingår i kommunalförbundet Brandkåren Attunda, tingsrätten vid Sollentuna station heter Attunda och majoriteten av våra hemvärnslottor hör till Attundalands hemvärnsbataljon. Men var kommer namnet ifrån? Och vad betyder det?

Politik och demokrati
Mandatfördelning efter valet 2010: M 26, FP 7, C 2, KD 2, SP 6, S 11, MP 4, V 2, SD 1, Totalt 61
Nuvarande kommunstyrelseordförande är Douglas Lithborn (M)
Kommunalskatt 2013: 30,20 (kommun 18,10, landsting 12,10)

KÄLLA: sollentuna.se
Ordet Attundaland beskriver ett geografiskt område. Under den äldre medeltiden var Uppland delat i olika folkland, varav Attundaland var ett. Attunda betyder att området bestod av åtta hund (senare hundare/härader). De olika hund som bildade Attundaland var Bro, Färentuna, Sollentuna, Vallentuna, Seminghundra, Långhundra, Sjuhundra och Lyhundra. Dessutom räknades även Södra Roden till området. På denna tid hade folklandet en egen lagsaga. Men 1296 slogs Attundaland ihop med Tiundaland (tio hund), Fjädrundaland (fyra hund) och Roden och blev Upplands lagsaga.

Folkland kan beskrivas som ett vikingatida eller medeltida landskap, alltså ett landområde med egen lag och lagman, den kunde även ha en kyrklig funktion som prosterier. I varje hundare fanns en eller två domare som dömde. I Götalandskapen kallades dessa områden, efter danskt inflytande, härader och här dömde en häradshövding. Så småningom blev det härad och häradshövdingar över hela riket i stället för hundare.

Utanför folklanden, längs kusten, låg det skeppslagsindelade Roden med samma rättsliga uppgifter som hundare. Ett skeppslag skulle dessutom utrusta minst ett skepp med manskap, utrustning och förnödenheter för kungens flotta, t ex Bro och Vätö skeppslag, Frötuna och Länna skeppslag.

Lagsaga kommer från ”lag säga” (jfr domsaga). Det var en i tingsmenigheten (alla fria män, ej slavar och kvinnor) som fick i uppdrag att lägga alla beslut och regler och lagar som man bestämt sig för att leva efter på minnet. Han kom att kallas ”lagman”. Varje års första ting inleddes med att lagmannen ur minnet för tingsmenigheten läste de av tinget antagna lagarna. För att underlätta inlärningen utformades lagen i kärnfulla rytmiskt utformade satser, ofta rimmade eller alittererade, en tradition som bevarats långt in i vår tid.

Lagmannen från Attundaland och senare från Uppland hade en särställning, han skulle först av alla utropa (”döma”) den nye konungen. Det skedde på Mora äng (12 km sydost om Uppsala). Han var också folkopinionens talesman när denna kom i opposition till konungen. Enligt Snorre Sturlasson kallade Torgny Lagman Olov Skötkonung till Mora äng för att där klandra honom för hans oförsonliga sinne mot norske konungen Olof och därigenom sätta freden i fara. Den svenska konungen fick göra avkall på sina positioner. Men snart förlorade lagmannen sin politiska status.

Attunda i dag:
Kommuner som ingår i Attunda tingsrätts domsaga: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Attunda tingsrätt bildades den 1 april 2007. Tingsrätten är en sammanslagning av Sollentuna och Södra Roslags tingsrätter, exklusive Lidingö kommun som numer tillhör Stockholms tingsrätt. Det nybyggda tingshuset togs i bruk i april 2010.
Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner: Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

KÄLLOR: Attunda nämndemannaförening (”Domstol i Attundaland”, NE), Attunda tingsrätt, Brandkåren Attunda, Wikipedia

Sollentuna kommuns organisation
Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter. Fullmäktige lägger fast ekonomiska ramar, väljer revisorer, utser ledamöter i nämnderna och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för varje nämnd. Fullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden.
Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet.
I kommunen finns åtta facknämnder samt två kommungemensamma nämnder.
Sollentuna kommun äger två bolag; AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB.

KÄLLA: kort fakta 2012 sollentuna.se