Äktenskap

Äktenskapshinder
Vilka personer som helst får inte ingå äktenskap med varandra. Den som är under 18 år får exempelvis inte ingå äktenskap utan tillstånd av länsstyrelsen i det län där den underårige bor. I andra länder kan andra åldersgränser för äktenskap och partnerskap gälla. Men svenska myndigheter brukar inte erkänna ett utländskt äktenskap som inte hade tillåtits vid en svensk hindersprövning. Det betyder därmed att det inte är giltigt i Sverige.

Äktenskap får inte heller ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon. Halvsyskon får inte ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av regeringen.

Barnäktenskap och tvångsäktenskap är förbjudet i svensk lag. Man har alltid rätt att säga nej till giftermål om man inte vill gifta sig. Att tvinga någon att gifta sig, antingen med fysiskt våld eller genom psykiska påtryckningar som tjat och hot, är olagligt. Svenska myndigheter kan vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som ingåtts under tvång.

Den som ingått äktenskap eller är partner i ett registrerat partnerskap får inte ingå äktenskap under partnerskapets fortbestånd. Äktenskap och partnerskap kan upplösas genom skilsmässa, som makarna ansöker om gemensamt eller var för sig lämnar in till allmän domstol. Under tiden från ansökan om skilsmässa tills äktenskapet/partnerskapet är juridiskt upplöst får ingendera maken ingå nytt äktenskap eller partnerskap.

Hindersprövning
Den lagstadgade undersökning som måste göras innan två personer får gifta sig kallas hindersprövning. Hinder föreligger om någon av de båda är underårig eller redan gift eller om de båda är nära släkt. Om man är släkt i rakt upp- eller nedstigande led har man inte rätt att gifta sig. Halvsyskon har dock rätt att gifta sig, efter tillstånd från länsstyrelsen. Kusiner har rätt att gifta sig utan särskilt tillstånd.
Hindersprövning görs hos Skatteverket. När hindersprövningen är klar får man ett intyg om hindersprövning, som är giltigt i fyra månader.

Äktenskapsförord
Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt och registrerat hos Skatteverket.  

Det som utmärker enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning, alltså i den egendom ni som makar ska dela upp mellan er om ni till exempel skiljer er. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.

Vigsel
Äktenskapets ingående, fortbestånd och upplösning i Sverige regleras i lag, äktenskapsbalken.

Äktenskap i Sverige ingås genom vigsel i närvaro av minst två vittnen. Vid vigseln skall båda parter samtidigt vara närvarande. De skall var för sig på fråga av vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren skall därefter förklara att de är makar.

Beroende på parets egen syn på äktenskapet kan de välja att ingå äktenskap borgerligt utan religiösa ceremonier eller kyrkligt. En äktenskaplig religiös ceremoni som förrättas i ett samfund utan vigselrätt innebär att äktenskapet inte blir juridiskt giltigt, i de fallen krävs även en borgerlig vigsel.

I flera religiösa samfund har man valt att ställa sig bakom äkternskapsbalken och har tillstånd att utföra vigselceremonier som är juridiskt bindande. De avstår då också från att viga personer som inte får gifta sig enligt lag. Det innebär att par som vill ingå äktenskap i både religiös och juridisk mening, kan få bägge aspekterna tillgodosedda i dessa församlingar. I många andra länder genomförs och registreras en borgerlig vigsel i anslutning till en religiös ceremoni i det samfund makarna tillhör.

Några svenska religiösa samfund har avstått från vigselrätt för att inte behöva kompromissa med sin egen äktenskapssyn. De par som vigs av en ortdox-kristen präst, en imam eller en rabbin som saknar vigselrätt blir då sambo i lagens mening, om de inte också genomgår en borgerlig vigsel. Några orientaliskt ortodoxa kyrkor anser också att 16 år är en lagom lägsta ålder för att gifta sig. Vigselakter för så unga par inte är juridiskt giltiga i Sverige; paret får därför vänta till 18-årsdagen innan äktenskapet enligt svensk lagstiftning blir juridiskt bindande.

Vanligtvis ingås äktenskapet i en särskild lokal, en kyrka, synagoga, moské, tempel eller motsvarande vad beträffar religiösa vigslar; på ett rådhus eller liknande för borgerliga vigselceremonier. Det varierar mellan stater om man anser att ett religiöst ingånget äktenskap också är civilrättsligt bindande eller om de som ingår ett sådant äktenskap också måste ingå ett borgerligt äktenskap för att relationen ska anses lagligt reglerad.

Samkönade äktenskap
Äktenskap mellan två personer av samma kön, kallas även samkönat äktenskap, enkönat äktenskap, homoäktenskap eller könsneutralt äktenskap.

Par av samma kön har kunnat ingå registrerat partnerskap, vilket infördes 1995 och som med ett par undantag hade samma rättsverkningar som ett äktenskap. Dessa var att de personer som vill ingå partnerskap måste ha någon form av anknytning till Sverige och att 18-årsgränsen för att ingå partnerskap var ovillkorlig medan omyndiga däremot i vissa fall kunde ingå äktenskap. En mycket viktig skillnad var också att partnerskap enbart kunde ingås inför en civil myndighet; religiösa partnerskapsceremonier var inte juridiskt giltiga.

Den 1 februari 2003 gavs registrerade partner rätt att få gemensam vårdnad om barn och att bli adoptivföräldrar. Sedan den 1 juli 2005 fick kvinnor som lever i partnerskap också möjlighet att få tillgång till assisterad befruktning. Dessa båda lagändringar ledde till att det i princip rådde full likställdhet mellan partnerskap och äktenskap.

Riksdagen beslutade den 1 april 2009 att äktenskapsbalken skulle ändras så att även två personer av samma kön kan ingå äktenskap. Den särskilda partnerskapslagen upphävdes, men de par som hade ingått registrerat partnerskap före lagens upphävande kan fortsätta att vara registrerade partner om de vill.

För religiös samkönad vigsel fordras beslut i respektive kyrka eller samfund. Efter kyrkomötets beslut är det från 1 november 2009 möjligt att få kyrklig samkönad vigsel. Beslutet innebär samtidigt att ingen enskild präst har skyldighet att förrätta samkönad vigsel.

Äktenskap på annan grund
Konvenansäktenskap eller resonemangsparti kallas ett äktenskap som ingås och upprätthålls av rent rationella skäl istället för av kärlek. Denna typ av äktenskap grundar sig på saklig beräkning av exempelvis politiska, sociala eller ekonomiska fördelar.

Skenäktenskap är ett äktenskap där de som ingår äktenskapet inte har några planer på att leva tillsammans under äktenskapsliknande former. Ett motiv kan vara att en av parterna ska få uppehållstillstånd.

Månggifte
Polygama äktenskap inkluderar fler än två personer. I de samhällen och kulturer där polygami är tillåtet är det vanligen mannen som har flera fruar och inte tvärtom. Vanligen får en man i polygama samhällen inte förfördela någon av fruarna, även om de har olika rang beroende på om de är första, andra, tredje eller fjärde fru. Alla fruarna har rätt att få sina sexuella behov tillfredsställda och få barn tillsammans med mannen. I den händelse någon av fruarna avlider åligger det övriga fruar att ta hand om den avlidna kvinnans barn.

Inom Sista dagars heliga-rörelsen praktiserades polygami under 1800-talet, men Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga slutade med det 1890. Sedan 1904 och har man uteslutit medlemmar som praktiserar månggifte. Det finns dock flera fundamentalistiska mormonska samfund som praktiserar seden. Det uppskattas att det finns omkring 30 000 amerikanska fundamentalistiska mormoner som lever i polygyna relationer.

Bigami
Att vara gift med två personer kallas för tvegifte eller bigami. Det är förbjudet enligt svensk lagstiftning. Den som ändå gör det riskerar böter eller fängelse i upp till två år.

Vad innebär det att vara gift?
Enligt den svenska äktenskapsbalken skall makarna ”gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.” Där står också att man ska visa varandra trohet och hänsyn.

Under ett äktenskap äger var och en vad man köper och införskaffar (”Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”), men ”Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas.”

Bara för att man är gifta har man däremot inte rätt att bestämma över varandra. Till exempel äger var och en sina egna saker och ansvarar för sina egna skulder. Man har alltså inte rätt att sälja sin man eller hustrus saker bara för att man är gift.
Dessutom styr varje person själv över sin egen kropp och sexualitet. En våldtäkt betraktas därför alltid som en våldtäkt enligt lagen, oavsett om personerna är gifta eller inte känner varandra.

Skilsmässa
En skilsmässa eller en äktenskapsskillnad är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna, innan någon av makarna har dött. Beroende på under vilka former och lagar äktenskapet ingåtts, kan vissa eller alla parter vara förbjudna från att begära skilsmässa i vissa länder. Begreppet separation kan även åsyfta parter i samboförhållande och registrerat partnersskap som går skilda vägar.

Upplösning
Upplösning av äktenskap innebär till skillnad från en skilsmässa (äktenskapsskillnad) att äktenskapet juridiskt kan komma att betraktas såsom en nullitet. Äktenskap i Sverige kan endast upplösas genom äktenskapsskillnad eller ena makens död.
Internationella studier visar att föräldrarnas skilsmässa i vissa fall påverkar barns psykiska hälsa, ekonomi, studieresultat och framtida karriär negativt. Risken att detta inträffar är större om endast en förälder får vårdnaden, om en förälder flyttar långt bort från barnet, eller om konflikten mellan föräldrarna fortsätter öppet inför barnet efter skilsmässan.
Hur går det till?
Skilsmässa är numera enligt svensk rätt det enda giltiga sättet för upplösning av äktenskap om båda makarna är i livet. Äktenskapet upplöses genom dom i tingsrätten. Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller av den ena parten.

När båda två är överens om att skiljas och inte har några barn under 16 år räcker det med att skickar in en ansökan till tingsrätten så genomförs skilsmässan. Har man barn eller om det bara är den ena som vill skiljas får man en betänketid på ett halvår. Efter det halvåret måste man skicka in en till ansökan. Då går skilsmässan igenom, även om en av personerna fortfarande inte vill skiljas.

Sverige är ett av de länder som är mest liberalt när det gäller sin syn på skilsmässa. Äktenskapet kan därmed numera ha fått allt mer av ett symbolvärde i Sverige. Förr brukade äktenskap upplösas om kvinnan inte förmådde förse mannen med en avkomma; detta är i sig ej grund för upplösning och inte heller otrohet från någon av parterna.

Vilka rättigheter har skilda?
Om man skiljer sig ska bostaden, saker och pengar delas lika om det inte finns ett äktenskapsförord där det står något annat. Efter att man är skilda har man inte längre något ansvar för att försörja varandra. Om man har barn ihop är båda föräldrarna skyldiga att stå för de kostnader som rör barnet. Oftast fortsätter man också ha gemensam vårdnad och då har båda ett fortsatt gemensamt ansvar för barnets bästa.

Bodelning
Bodelning är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad.
Bodelning behövs inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Delningen avser bara makarnas giftorättsgods, inte deras enskilda egendom. Samma regler gäller vid registrerat partnerskap.

Grundregeln är alltså att makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulder, delas lika mellan dem. En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den andra makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar. Om resultatet framstår som oskäligt så kan det jämkas (om till exempel makarna varit gifta endast en kort tid).

Om båda makarna är ense kan också bodelning ske under äktenskapet (utan att äktenskapsskillnad begärs). Detta innebär alltså att giftorättsgodset delas på samma sätt som vid bodelning förorsakad av äktenskapsskillnad.

En bodelningsförrättare förordnas av allmän domstol på ansökan av en make eller sambo, om parterna inte kan enas om att bodelning ska genomföras eller hur bodelningen ska ske. I förhållande till bodelningsförrättaren är båda betalningsansvariga, där kostnaden enligt regel delas lika av parterna.

Källor: Wikipedia, Socialstyrelsen, UMO.se, skatteverket.se, www.melin-fagerberg.com